Avainsana-arkisto: suhdanteet

EK suhdannebarometri 05/2014

Näkymissä pientä elpymistä – selkeää suhdannenousua saadaan yhä odottaa.

EK:n tuore Suhdannebarometri kertoo, että teollisuustuotanto pysyisi lähikuukausien aikana nykyisellään tai kasvaisi vain aavistuksen. Heikosti kehittynyt palvelujen myynti kääntyisi varovaiseen nousuun. Henkilöstön määrä olisi sen sijaan vielä pienessä laskussa kaikilla päätoimialoilla.

Tällä hetkellä suhdannetilanne on kaikilla päätoimialoilla alle keskimääräisen. Tilauskanta on tavanomaista pienempi. Myös kapasiteettia on reilusti vapaana, vaikka käyttöasteet ovatkin vähän elpyneet.

Yritysten suhdannekuva on hyvin hajanainen. Yritysten ja toimialojen välillä on suuria eroja suhdannetilanteessa ja tulevaisuuden odotuksissa.


Suhdannenäkymät parantuneet hieman

Teollisuudessa uusien tilausten määrä pysyi tammi–maaliskuussa melko vakaana. Rakentamisen tilausten määrä väheni yhä jonkin verran. Teollisuusyritykset kuvaavat tilauskantansa elpyneen hieman, mutta tilauksia on edelleen keskimääräistä niukemmin. Rakentamisessa tilauskanta pysyi ennallaan melko matalalla tasolla.

Teollisuuden valmiiden tuotteiden varastot ovat edellisen tiedustelun tavoin hieman keskimääräistä korkeammalla tasolla. Rakennusyritysten myymättömien huoneistojen määrä sen sijaan aleni jonkin verran.

Tuotannon kasvu jäisi lähikuukausina hyvin hitaaksi

Teollisuudessa tuotannon määrä kasvoi vähän tammi–maaliskuussa. Toteutunut kehitys oli jopa vähän parempaa kuin kolme kuukautta sitten enteiltiin. Toisella neljänneksellä tuotantomäärien ennustetaan kasvavan vain aavistuksen. Myöskään loppukesälle ei juuri ole kasvuodotuksia. Rakennusyritysten tuotannon volyymi aleni hieman, mutta lähikuukausina laskun ennustetaan päättyvän. Palvelualojen myynti ei kasvanut alkuvuonna, mutta seuraavalle kolmen kuukauden jaksolle on varovaisia kasvuodotuksia.

 

Henkilöstön määrä laskisi edelleen vähän

Työvoiman määrä on laskenut kuluvan vuoden alussa sekä rakentamisen että palvelualojen vastaajayrityksissä. Teollisuudessa henkilöstökehitys oli hieman aiempia arvioita parempaa – henkilöstön määrä pysyi lähes entisellään.

Odotukset lähikuukausille ovat edelleen varsin varovaiset. Henkilöstön määrän odotetaan vähenevän jonkin verran kaikilla kolmella päätoimialalla.

Teollisuusyritykset odottavat myyntihintojen pysyvän melko vakaina lähikuukaudet. Kustannukset ovat hieman kohonneet, mutta niiden nousun arvioidaan päättyvän loppukeväällä. Rakentamisessa hintataso on laskenut, mutta laskupaineiden ennustetaan hieman lieventyvän. Kustannukset kohoaisivat hieman loppukeväällä. Palveluyritysten myyntihinnat ovat pysyneet lähes ennallaan, ja niiden odotetaan kääntyvän pieneen laskuun lähikuukausina. Kustannustaso on noussut kohtalaisesti, ja lähikuukausina sen nousu lähes päättyisi.

Kannattavuus pysyisi nykytasollaan

Kannattavuus vahvistui tammi–maaliskuussa hieman sekä teollisuuden että palveluiden vastaajayrityksissä. Rakentamisessa kannattavuus heikkeni vähän. Kannattavuudessa ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia lähikuukausien aikana: teollisuudessa se paranisi hieman kun taas palveluissa ja rakentamisessa säilyisi likimain ennallaan. Riittämätön kysyntä on edelleen merkittävä toiminnan kasvun este.

 

 

Lähde: EK Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri 5/2014

TEM lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, kevät 2014

1. Talouskehitys
– Globaali kysyntä on elpymässä; Suomen talous kasvaa viiveellä.
– Kahden vuoden negatiivisen kasvun jälkeen Suomessa odotetaan toipumista, mutta kasvu on vaatimatonta
   sekä vuosina 2014 että 2015.

2. Työvoiman kysyntä ja sen kehitys
– Työvoiman kysyntä vähenee 23 000 hengellä vuonna 2014. Työllisyys kohenee hieman vuonna 2015, 11 000
   hengellä.
– Työvoiman kysyntä heikkenee teollisuudessa 2014 (-7000), mutta tasaantuu vuonna 2015.
– Työvoiman kysyntä rakentamisessa laskee 6000:lla, ja vuonna 2015 kohenee aavistuksen.
– Työllisyys palveluissa alenee 10 000:lla 2014, mutta sen ennustetaan elpyvän seuraavana vuonna.

3. Työvoiman tarjonta ja sen kehitys
–  Työvoiman tarjonta vähenee tänä vuonna, noin 11 000 hengellä, heikon työvoiman kysynnän ja ikärakenteen  
   muutoksen vuoksi. Erityisesti parhaassa työiässä olevia siirtyy työvoiman ulkopuolelle. Myös piilotyöttömyys
    jatkaa kasvua.
–  Vuonna 2015 työvoiman tarjonta kasvaa hieman, kun aktiivisuus työmarkkinoilla lisääntyy työvoiman kysynnän
    kasvaessa hieman.

4. Työllisyys- ja työttömyysasteet
–  Työllisyysaste laskee tänä vuonna 68,1 prosenttiin, mutta kasvaa jo ensi vuonna 68,7 prosenttiin.
–  Työttömyysaste nousee 8,7 prosenttiin 2014.
–  Työttömyysaste laskee hieman (8,5 prosenttiin) vuonna 2015 – työvoiman kysyntä kasvaa, mutta samaan
    aikaan myös työvoiman tarjonta kasvaa.

5. Työttömyyden rakenne ja työmarkkinoiden kohtaanto
–  Työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa niin, että se on 321 000 vuonna 2014 ja vielä hieman korkeampi, 325
   000 vuonna 2015.
–  Pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan. Pitkäaikaistyöttömien määrä on 88 000 vuonna 2014 ja 90 000 vuonna
   2015.
–  Työvoiman saatavuusongelmia on edelleen useissa sosiaali- ja terveysalan ammateissa sekä joissakin
   opetusalan ammateissa. Työvoiman ylitarjonta on kuitenkin yleisempi ongelma, pääosin työntekijäammateissa,
   mutta se koskee myös tutkijoita, opettajia ja insinöörejä.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 28.4.2014