Pk-yritysten henkilöstömäärän kasvu on taittumassa

Pk-sektorin osuus kaikkien yritysten henkilöstöstä on viime vuosina kasvanut. Tämä on johtunut toisaalta henkilöstövähennyksistä ison teollisuusalan yrityksissä ja toisaalta henkilöstömäärien kasvusta pienissä ja keskisuurissa palvelualojen yrityksissä. Tuoreimman pk-yritysbarometrin valossa näyttää kuitenkin siltä, että henkilöstön määrä pk-yrityksissä ei enää kasvanut vuonna 2014 ja tänä vuonna henkilöstön määrä saattaisi jopa kääntyä laskuun.

Tämä pessimistinen ennuste perustuu tietoon, että vuoden 2015 alussa pk-yrityksistä noin 14 prosenttia arvioi henkilökuntansa määrän olevan nykyistä suurempi vuoden kuluttua, mutta saman verran kyselyyn vastaajista arvioi henkilöstönsä olevan nykyistä pienempi vuoden kuluttua. Henkilökunnan määrän muutosodotusten saldoluku on näin nolla. Saldoluku on ollut tätä heikompi vain vuoden 2009 kyselyissä.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta Yritysten henkilömäärien kehitysnäkymät pk-barometritietojen valossa -katsauksesta. Se perustuu kevään 2015 pk-yritysbarometrin yhteydessä tehtyihin kysymyksiin. Tiedot kerättiin vuoden vaihteessa 4 400 yritykseltä.

Tilanne kuitenkin vaihtelee toimialoittain. Henkilöstömäärät näyttäisivät jatkavan kasvuaan erityisesti viestintä- ja tietotekniikkapalvelujen pk-yrityksissä ja palvelualoilla. Heikoimmat henkilöstönäkymät ovat kaupan alalla, maa- ja metsätaloudessa sekä kuljetus-, majoitus- ja ravitsemispalveluissa.

Yli 40 prosenttia vastaajista piti työllistämisen esteenä kysynnän riittämättömyyttä tai epävakaisuutta nyt ja lähitulevaisuudessa. Suurimpana työllistämisen esteenä yrittäjien vastauksissa nousi kuitenkin esille työn sivukulut, joihin viittasi noin puolet vastaajista. Paljon mainintoja sai myös palkkaus ja muut työsuhteen ehdot. Sivukulujen merkitys työllistämisen esteenä on barometrikyselyissä trendinomaisesti kasvanut. Korkeiden sivukulujen katsotaan hankaloittavat työllistämistä erityisesti maa- ja metsätaloudessa, kuljetus-, majoitus- ja ravitsemispalvelujen alalla, kaupan alalla ja rakentamisessa.

Vuoden 2015 alussa noin 13 prosenttia pk-yrityksistä suunnitteli tekevänsä joitakin sopeutustoimia, kuten lomautuksia, irtisanomisia tai muiden työvoimakulujen karsimisia. Taantuman pitkittyessä toimintojen karsimiseen liittyvät sopeuttamistoimet on nostettu usein esille. Suunnitellut sopeutustoimet olivat yleisimpiä maa- ja metsätaloudessa sekä kaupan ja rakennustyön alalla.


Pk-yritysten henkilöstömäärän kasvu on taittumassa
Työ- ja elinkeinoministeriö


Yritysten henkilömäärien kehitysnäkymät pk-barometritietojen valossa
Työ- ja elinkeinoministeriön katsaus (pdf)


Tuoreimmat artikkelit aiheesta pk-yritykset: