Palkkatuen myöntämisperusteet muuttuvat vuoden alussa

Vuoden alussa voimaan astuvilla työttömyysturvalain muutoksilla halutaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa työttömyysturva-asioiden käsittelyä TE-toimistossa. Tehtäviä siirretään työttömyysetuuden maksajien hoidettavaksi. TE-toimistot keskittyvät julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoamiseen.

Työttömyysturva-asiat ratkaistaan jatkossa pääsääntöisesti asiakkaan oman ilmoituksen perusteella. Todistukset on esitettävä vain pyydettäessä, jos siihen on erityistä tarvetta.

Palkkatuen myöntämisperusteet muuttuvat vuoden alussa. Lakimuutoksen tavoitteena on palkkatukijärjestelmän yksinkertaistaminen, rakennetyöttömyyden vähentäminen sekä työnantajien ja työttömien työnhakijoiden yhdenvertaisuuden lisääminen. Palkkatuki muuttuu prosenttiosuudeksi palkkauskustannuksista. Aiemmin palkkauskustannukset eivät vaikuttaneet tuen määrään.

Palkkatuki on jatkossa 30, 40 tai 50 prosenttia työntekijän palkkauskustannuksista. Tuen määrään ja kestoon vaikuttaa työttömyyden kesto. Palkkatukea kohdennetaan ensisijaisesti työnhakijoihin, joiden on vaikeinta ilman taloudellista tukea sijoittua työmarkkinoille.

Tuen määrä on sitä korkeampi ja tuen kesto sitä pidempi, mitä pidempään tuella palkattava henkilö on ollut työttömänä. Vamman tai sairauden aiheuttaman pysyvän tai pysyväisluonteisen tuottavuuden alentuman perusteella myönnettävä tuki on aina 50 prosenttia palkkauskustannuksista. Vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleille 60 vuotta täyttäneille voidaan myöntää pitkäkestoista, käytännössä pysyvää palkkatukea.

Vuoden alussa astuu voimaan laki monialaisesta yhteispalvelusta, joka tiivistää TE-toimiston, kuntien ja Kelan yhteistyötä pidempään työttömänä olleiden henkilöiden palveluiden suunnittelussa ja järjestämisessä. Monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä, pidentää työuria, turvata tulevaisuuden työvoimatarpeita, selkeyttää valtion ja kunnan työnjakoa ja parantaa niiden yhteistyötä.

Samalla on tarkoitus lisätä kuntien vaikutusmahdollisuuksia pitkään työttömänä olleiden työllistymisen edistämisessä. Uuden lain tavoitteena on myös varmistaa pitkäaikaistyöttömien tarvitsemien palvelujen saatavuus koko maassa ja siten parantaa työttömien yhdenvertaisuutta näiden asuinpaikasta riippumatta. Kunkin TE-toimiston alueella on oltava vähintään yksi palvelupiste monialaisen yhteispalvelun tarjoamiseksi.

Varsinais-Suomessa monialaisen yhteispalvelun suunnittelu käynnistyy heti vuoden alussa ja tavoitteena on päästä aloittamaan toiminta vuoden 2016 alusta.

TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa otetaan vuoden alussa käyttöön useita uudistuksia. Verkkopalveluun voi jättää TE-toimiston palveluja koskevan yhteydenottopyynnön ja sen kautta voi ilmoittaa esimerkiksi työtarjoukseen liittyvät asiat vaivattomasti. Uutta on myös asiakirjojen sähköinen toimittaminen sekä TE-toimiston työttömyysturvaan liittyviin selvityspyyntöihin vastaaminen sähköisesti.

Oma asiointi -palvelussa henkilöasiakkaalle listautuvat ne avoimet työpaikat, jotka vastaavat hänen työhakuprofiiliaan. Työnantajat saavat jättämällä työpaikkailmoitusta sähköisesti tiedoksi kaikkien niiden työnhakijoiden laatimat voimassa olevat CV:t, jotka vastaavat avoimen työpaikan hakuammattia ja hakualuetta. Työnantajalle voidaan tehdä myös työnhakijoiden esittelyt sähköisesti.

Lähde: Aamuset