Työttömyyspäivärahojen alentaminen alkaa

Hallituksen esityksen mukaan ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan laskentasääntöä muutetaan niin, että ylempien ansiopäivärahojen taso alenisi. Ansiosidonnainen päiväraha laskisi niillä, joiden päivärahan perusteena oleva palkka ylittää 3 115 euroa kuukaudessa.

Vuonna 2013 tällaisia henkilöitä oli noin 50 000. Kaikkiaan ansiosidonnaista päivärahaa sai vuoden 2013 aikana noin 292 000 henkilöä. Enimmillään ansiosidonnainen päiväraha laskisi 82 eurolla kuukaudessa.

Muutos koskisi vain niitä ansiosidonnaisen päivärahan saajia, joiden päiväraha lasketaan ensimmäistä kertaa tai uudelleen vuonna 2015 tai myöhemmin. Maksussa olevat päivärahat eivät siis laskisi vuodenvaihteessa.

Myös työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sekä pitkän työuran päätyttyä 90 päivältä maksettavaa korotettua ansio-osaa alennettaisiin laskentasääntöä muuttamalla. Korotetulla ansio-osalla korotettu ansiopäiväraha olisi uusilla laskentasäännöillä 2 000 euron palkasta 91 euroa alempi, 3 000 euron palkasta 163 euroa alempi ja 4000 euron palkasta 289 euroa alempi kuukaudessa. Myös tämä muutos koskisi vain uusia korotettuja ansio-osia.

Ansio-päivärahan laskentasääntöihin tehtävät muutokset alentaisivat työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitettavia ansiopäivärahamenoja noin 50 miljoonalla eurolla. Näin toteutettaisiin hallituksen maaliskuinen kehyspäätös työttömyysturvamenojen säästöistä.

Lähde: Talouselämä