TEM lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, kevät 2014

1. Talouskehitys
– Globaali kysyntä on elpymässä; Suomen talous kasvaa viiveellä.
– Kahden vuoden negatiivisen kasvun jälkeen Suomessa odotetaan toipumista, mutta kasvu on vaatimatonta
   sekä vuosina 2014 että 2015.

2. Työvoiman kysyntä ja sen kehitys
– Työvoiman kysyntä vähenee 23 000 hengellä vuonna 2014. Työllisyys kohenee hieman vuonna 2015, 11 000
   hengellä.
– Työvoiman kysyntä heikkenee teollisuudessa 2014 (-7000), mutta tasaantuu vuonna 2015.
– Työvoiman kysyntä rakentamisessa laskee 6000:lla, ja vuonna 2015 kohenee aavistuksen.
– Työllisyys palveluissa alenee 10 000:lla 2014, mutta sen ennustetaan elpyvän seuraavana vuonna.

3. Työvoiman tarjonta ja sen kehitys
–  Työvoiman tarjonta vähenee tänä vuonna, noin 11 000 hengellä, heikon työvoiman kysynnän ja ikärakenteen  
   muutoksen vuoksi. Erityisesti parhaassa työiässä olevia siirtyy työvoiman ulkopuolelle. Myös piilotyöttömyys
    jatkaa kasvua.
–  Vuonna 2015 työvoiman tarjonta kasvaa hieman, kun aktiivisuus työmarkkinoilla lisääntyy työvoiman kysynnän
    kasvaessa hieman.

4. Työllisyys- ja työttömyysasteet
–  Työllisyysaste laskee tänä vuonna 68,1 prosenttiin, mutta kasvaa jo ensi vuonna 68,7 prosenttiin.
–  Työttömyysaste nousee 8,7 prosenttiin 2014.
–  Työttömyysaste laskee hieman (8,5 prosenttiin) vuonna 2015 – työvoiman kysyntä kasvaa, mutta samaan
    aikaan myös työvoiman tarjonta kasvaa.

5. Työttömyyden rakenne ja työmarkkinoiden kohtaanto
–  Työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa niin, että se on 321 000 vuonna 2014 ja vielä hieman korkeampi, 325
   000 vuonna 2015.
–  Pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan. Pitkäaikaistyöttömien määrä on 88 000 vuonna 2014 ja 90 000 vuonna
   2015.
–  Työvoiman saatavuusongelmia on edelleen useissa sosiaali- ja terveysalan ammateissa sekä joissakin
   opetusalan ammateissa. Työvoiman ylitarjonta on kuitenkin yleisempi ongelma, pääosin työntekijäammateissa,
   mutta se koskee myös tutkijoita, opettajia ja insinöörejä.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 28.4.2014