Yli puolet humanisteista saa töitä jo ennen valmistumista

Yli puolet humanisteista saa töitä jo ennen valmistumistaan. Heistä noin puolet päätyy täysin ja kolmannes osittain koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Kokoaikaisesti palkkatyössä olevista kunta-alalla työskentelee 31 prosenttia, yksityisellä sektorilla yrityksissä 28 prosenttia, järjestöissä ja säätiöissä 16 prosenttia sekä valtiolla 14 prosenttia. Yrittäjiä vastaajajoukosta oli hieman yli kolme prosenttia.

Pätkätyöt ovat yleisiä etenkin uran alkuvaiheessa. Jopa 70 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän ensimmäinen työpaikkansa oli määräaikainen. Pätkätyö on yleistä myös työuran myöhemmässä vaiheessa, sillä esimerkiksi 40–50-vuotiaista humanisteista 15–20 prosenttia on määräaikaisessa työsuhteessa. Yleisimpiä syitä määräaikaisuuksiin ovat sijaisuus, hankerahoitus ja työn kausiluonteisuus.

Yliopistosta valmistuneet humanistit työllistyvät tyypillisesti esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Amk-puolella myös toimihenkilöasema on yleinen. Tehtävien kirjo on laaja, vastaajilla on yli 600 erilaista ammattinimikettä. Yleisiä nimikkeitä ovat esimerkiksi kirjastonhoitaja, projektipäällikkö, suunnittelija, kääntäjä, tutkija, koordinaattori, amanuenssi ja toiminnanjohtaja.

Valtaosa vastaajista haluaisi koulutuksen olevan työelämälähtöisempää. Vaatimus korostuu etenkin yliopistopuolella. Vastaajat kaipasivat urasuunnittelua ja yhteyksiä työelämään jo opiskeluaikana.

Tulokset selviävät Akavan Erityisalojen tuoreesta jäsenkyselystä, jossa 2 700 humanistisen koulutuksen saanutta arvioi omaa koulutustaan ja työuraansa. Vastaajista 71 prosenttia on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita ja 25 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita. 85 prosenttia vastanneista on naisia.

Lähde: Akavan Erityisalat, 7.11.2013