Kuukausittaiset arkistot: maaliskuu 2011

Rekrytoinnit kääntyivät kasvuun – ammatillinen koulutus valtti työnhaussa

Toipuminen maailmanlaajuisesta taantumasta näkyi viime vuonna jo hienoisena rekrytointitarpeen kasvuna EK:n jäsenyrityksissä. Yrityksiin palkattiin 45 400 uutta työntekijää eläkkeelle siirtyneiden ja työpaikkaa vaihtaneiden tilalle sekä uudistuvan liiketoiminnan tarpeisiin. Rekrytointitarve kasvoi kaikilla kolmella päätoimialalla, mutta suhteessa eniten teollisuudessa ja rakentamisessa.

Tiedot ilmenevät EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelusta, jossa selvitettiin EK:n jäsenyritysten rekrytointitarvetta vuonna 2010. Lisäksi selvitettiin yritysten kokemia rekrytointivaikeuksia sekä uusien osaajien hankinnassa käytettyjä rekrytointikanavia.

Talouden ja rekrytointien piristyminen sekä eläkkeelle siirtyvien kasvava määrä näkyi rekrytointivaikeuksien kääntymisenä lievään kasvuun. Noin joka kolmas EK:n jäsenyritys oli kohdannut vaikeuksia ammattitaitoisen henkilöstön palkkaamisessa.

Eniten rekrytointivaikeuksia esiintyi ammatillista osaamista vaativissa tehtävissä, kuten puhdistus- ja siivoustyöntekijöiden, kokkien, varastotyöntekijöiden ja asentajien palkkaamisessa. Jonkin verran vaikeuksia oli myös rekrytoitaessa korkea-asteen tutkintoa edellyttäviin tehtäviin. Esimerkiksi tietojenkäsittelyalan ammattilaisia, eri alojen työnjohtajia sekä sosiaali- ja terveyspalvelualan ammattilaisia olisi tarvittu enemmän.

Lähde: EK, 31.3.2011, lue koko tiedote

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden urista tutkimus

Kunhan kuluu viisi vuotta – ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työurat – tutkimus on ilmestynyt. Tutkimuksen mukaan valmistuneet sijoittuvat työmarkkinoille hyvin. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen 84 % kyselyyn vastanneista oli työssä. Työttömänä oli 2 % vastanneista. Enemmistö vastanneista oli sijottunut yksityiselle sektorille.

Lähde: Aarresaari – akateemiset rekrytointipalvelut / julkaisut, 30.3.2011, lue koko tutkimus (.pdf)

Suomen talous toipuu

Talouskasvua koskeva epävarmuus on vähentynyt viime kuukausina kehittyneissä maissa ja varsinkin Suomen viennin kannalta tärkeissä maissa. Vienti onkin palautumassa taantumaa edeltäneelle tasolle. Erilaisten kriisien ja levottomuuksien ei oleteta vaikuttavan voimakkaasti maailmantalouteen.

Lähde: Palkansaajien tutkimuslaitos 29.3.2011, lue koko lehdistötiedote (.pdf)

Vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyys on korkealla tasolla

Henkilöstöpalvelualan yritys VMP Groupin Taloustutkimus Oy:llä teettämän Vuokratyöntekijätutkimuksen mukaan

  • Vuokratyöntekijät ovat useimmilla mittareilla mitattuna tyytyväisempiä työhönsä kuin vertailuryhmä.
  • Valtaosa vuokratyöntekijöistä kokee, että heidän elämäntilanteensa hankaloituisi, ellei vuokratyön tekeminen olisi mahdollista.
  • Valtaosa haastatelluista on kiinnostuneita osa-aikatyöstä perhesyistä ja lähellä eläkeikää.
  • Valtaosa vuokratyöntekijöistä suhtautuisi myönteisesti tai neutraalisti maahanmuuttajataustaiseen tai ulkomaalaiseen lähimpänä työtoverina.

Taloustutkimus Oy haastatteli henkilöstöpalveluyritys VMP Groupin tilauksesta viime vuoden lopulla ja kuluvan vuoden alussa yli 1 600 vuokratyöntekijää ja reilua 800 vuokrahenkilöstöä käyttävää yrityspäättäjää. Vuokratyöntekijätutkimus tehtiin jo neljännen kerran, sillä vastaavat tutkimukset on toteutettu myös vuosina 2003, 2005 ja 2007. Vuokratyöntekijöitä verrattiin nyt ensi kertaa muihin suomalaisiin työntekijöihin. Vertailukohdaksi otettiin Taloustutkimuksen keväällä 2010 keräämästä henkilöstötutkimuksen tietopankista 2 824 henkilöä, jotka olivat arvioineet työnantajaansa.

Lähde: VMP Group 28.3.2011, lue koko tiedote

Tutustu myös:

Teollisuuden suhdannekuva vahvistui maaliskuussa

Teollisuuden luottamusindikaattori kohosi selvästi maaliskuussa, kun valmistuotevarastot kääntyivät laskuun. Sen sijaan muiden toimialojen suhdannekuvassa ei tapahtunut muutoksia.

– Tuotanto-odotukset olivat maaliskuun tiedustelussa melko hyvät, ja tuotannon arvioidaan kasvavan kevään aikana. Tilauskanta vahvistui aavistuksen, ja sen tason kuvataan lähestyvän normaalia, sanoo johtava ekonomisti Penna Urrila EK:sta.

Lähde: EK 28.3.2011, lue koko tiedote

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työllisyysaste on huippuluokkaa

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista oli työllisiä 85 prosenttia vuonna 2008, mikä oli 14 prosenttiyksikköä suurempi kuin koko väestön työllisyysaste. Paras tilanne oli tohtorikoulutetuilla, joiden työllisyysaste oli yli 90 prosenttia. Korkeakoulutettujen naisten ja miesten työllisyysasteen ero oli pieni, vain reilun prosenttiyksikön verran, kun se koko väestössä oli 3 prosenttiyksikköä.

Lähde: Tilastokeskus 24.3.2011, lue koko tiedote

STX Finlandin Turun telakka sai erikoisalustilauksen

STX Finland Oy ja Oy Gaiamare Ab allekirjoittivat tiistaina sopimuksen innovatiivisen ja monikäyttöisen erikoislastialuksen rakentamisesta. Alus rakennetaan STX:n Turun telakalla ja se toimitetaan tilaajalleen keväällä 2012.

Monipuolinen erikoisalus on noin 105 metriä pitkä ja noin 19 metriä leveä. Ympäristöystävällinen laiva antaa työtä noin 300 henkilölle.

Lähde: Turun Sanomat 23.3.2011

Vientivetoinen kasvu jatkuu lähivuosina

Vuoden 2010 aikana Suomen talous kääntyi laajapohjaisesti nousuun. Kuluvan vuoden kasvuksi ennustetaan 3,6 %, josta merkittävä osa tulee kasvuperimästä. Vahva ulkoinen kysyntä nopeuttaa viennin kasvua, mikä johtaa käyttöasteiden nousuun. Sen seurauksena investointien odotetaan käynnistyvän ja talouskasvun laajenevan entisestään.

Vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 2,7 %. Kasvu on edelleen vientivetoista, mutta ei niin suuressa määrin kuin kuluvana vuonna. Investoinneissa talonrakennusinvestointien merkitys vaimenee ja yksityisen kulutuksen kasvu hieman hidastuu.

Vuonna 2013 kokonaistuotannon ennustetaan lisääntyvän 2,4 %. Ennustejakson kohtalaisen hyvästä kasvuvauhdista huolimatta bruttokansantuotteen taso saavuttaa taantumaa edeltävän tasonsa vasta vuoden 2012 loppupuolella.

Työttömyysasteen ennuste on 7,6 % vuodelle 2011 eli vuosikeskiarvona mitaten se laskee miltei prosenttiyksiköllä viime vuodesta. Työllisyysasteen ennustetaan nousevan 69,1 prosenttiin.  Työttömyysaste alenee 7,2 prosenttiin vuonna 2012.

Työllisyysasteen nousua vauhdittaa se, että 15-64 -vuotiaiden määrän ennustetaan vähenevän tästä eteenpäin. Odotettavissa on, että työvoiman ulkopuolella olevat työllistyvät nyt entistä paremmin, mikä näkyy työllisyysasteen kohoamisena. Myös työttömien määrä vähenee, mutta pitkäaikaistyöttömyys vielä kasvaa. Vuosina 2012 ja 2013 työllisten määrä edelleen kasvaa. Kestää kuitenkin vuoden 2013 loppupuolelle, eli lähes neljä vuotta, ennen kuin työllisten määrä on samalla tasolla kuin suhdannetaantuman alussa.

Lähde: VM 23.3.2011, lue koko tiedote

Työttömyys alenee yhä hitaasti Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 2 / 2011

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun lopussa 22 700 työtöntä työnhakijaa. Helmikuun aikana työttömien määrä väheni 700 henkilöllä. Viime vuoden helmikuusta määrä väheni 1 100 henkilöllä eli 4,6 prosentilla kun koko maassa työttömien määrä väheni 9,3 prosentilla.

Helmikuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa sama kuin vuotta aiemmin eli 10,0 %. Toisin kuin koko maassa jossa se aleni prosenttiyksiköllä: 9,8 % (10,8 %, 2/2010). Varsinais-Suomessa työttömyysaste on nyt korkeampi kuin koko maassa, mutta edelleen maan neljänneksi pienin Pohjanmaan, Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen.

Työttömien määrä väheni viime vuodesta koko maassa. Varsinais-Suomessa alenemistahti oli edelleen kaikkein hitainta lähinnä Turun seudun vaikean tilanteen johdosta. Nuorten työttömyys vähenee, mutta pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkuu kovana koko maassa ja Varsinais-Suomessa tämä kasvu on ollut pitkään selvästi maan nopeinta.

Uusien avointen työpaikkojen määrä tuplaantui vuotta aiemmasta

Helmikuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työ- ja elinkeinotoimistoissa 4 200 kappaletta eli 27 % enemmän kuin vuosi sitten. Työvoiman kysynnän kasvu oli tuntuvaa lähes kaikilla aloilla, sillä vain kuljetusalalla, maataloudessa ja rakentamisessa kasvu jäi alle 50 prosenttiin. Teollisuudessa kysynnän kasvu oli yleisesti verkkaista. Huomionarvoista on että avoimia työtilaisuuksia oli helmikuussa tarjolla enemmän kuin vuotta aiemmin – näin on tapahtunut 11 peräkkäisenä kuukautena. Metallialalla työvoiman kysynnän vilkastuminen on kestänyt yhtä pitkään. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna helmikuun aikana 8 800 kappaletta, joista 6 200 oli uusia, helmikuun aikana avautuneita, työpaikkoja.

Nuorten ja naisten työttömyys vähenee, mutta pitkäaikaistyöttömyys kasvaa

Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä väheni Varsinais-Suomessa 2 570 henkilöön, eli 18 prosentilla vuoden takaisesta. Nuorten työttömien määrä väheni helmikuussa 200 henkilöllä kuukaudelle tyypilliseen tapaan. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa edelleen Varsinais-Suomessa kuten nyt myös koko maassa. Tämä johtuu pitkään jatkuneesta heikohkosta työvoiman kysynnästä. Yli vuoden työttömänä olleita oli 5 150 Varsinais-Suomessa, mikä merkitsee 37 % kasvua vuodessa. Työttömien määrä naisten keskuudessa väheni 6 prosentilla, mutta työttömien miesten määrä pysyi ennallaan.

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 22.3.2011, lue koko katsaus

« Vanhemmat artikkelit