Työpaikkojen täyttö tehostui, mutta paikkamäärät vähenivät 2009 taantumassa

Työvoiman rekrytointi supistui voimakkaasti vuoden 2009 taantumassa kaikilla pääammattialoilla ja maan eri alueilla, mutta määräaikaisten tai osa-aikaisten työpaikkojen osuus ei lisääntynyt. Rekrytointiprosessi tehostui TE-toimistoissa.

Rekrytointivolyymin lasku oli kestoltaan huomattavasti 1990-luvun lamaa lyhyempi ja myös taantuman jälkeinen empimisvaihe ennen rekrytointivolyymin kääntymistä kasvuun oli nyt lyhyempi. Tiedot käyvät ilmi Johanna Alatalon, Heikki Räisäsen ja Mika Tuomaalan työ- ja elinkeinoministeriössä laatimasta analyysiraportista.

Julkisessa työnvälityksessä tapahtui huomattava, noin 140 000 työpaikkailmoituksen väheneminen vuonna 2009 edelliseen vuoteen nähden. Lasku kosketti kaikkia ELY-alueita, toimialoja ja pääammattiryhmiä. Vuoden 2009 taantumassakin julkisessa työnvälityksessä oli silti avoinna yli 400 000 työpaikkaa.

Kysyntä laski voimakkaasti yksityisellä sektorilla ja etenkin pienemmissä yrityksissä. Teollisuustyössä, rakennustyössä sekä kuljetus- ja liikennetyössä työpaikkavolyymit laskivat voimakkaasti. Paikkavolyymi pysyi lähes ennallaan monissa julkisen sektorin ammateissa. Taantumassa lisääntyi jonkin verran provisiopalkkaisten myyntitöiden sekä yrittäjäpaikkojen työpaikkamäärä.

Työpaikkamäärät laskivat eniten Suomen länsi- ja etelä-osissa verrattuna maan itä- ja pohjoisosiin. Tampereella, Espoossa, Turussa ja Vantaalla paikkamäärät laskivat voimakkaammin. Helsingissä paikkojen pudotus oli suurin. Työpaikkamäärät kasvoivat vain muutamassa TE-toimistossa edellisvuodesta.

Työpaikkojen täyttö tehostui taantumassa. Näin kävi kaikkien eri täyttötapojen osalta. Julkisen työnvälityksen kannalta ”passiivisemmat” täyttömenetelmät yleistyivät ja täyttöprosessi painottui enemmän työnantajan vastuulle työ- ja elinkeinotoimiston aktiivisen roolin sijasta.

Julkisen työnvälityksen kannalta oli olennaista, että kysyntä laski eniten ammateissa, joihin TE-toimiston työnhakijat yleensä sijoittuvat ja kysyntä kasvoi ammateissa, joihin TE-toimiston työnhakijat eivät yleensä sijoitu.

Rekrytointiprosessia näyttävät tehostavan työhönosoitusten käyttö, työpaikan sijainti kaupunkimaisessa kunnassa ja ainakin 200:n henkilöstökoko. Työpaikat, joissa työaika on määritelty muuksi kuin päivätyöksi, ovat yleensä täyttyneet muita työpaikkoja hitaammin.  Lyhytkestoisissa töissä avoinna olon kesto on yleensä keskimääräistä lyhyempi, mutta työn lyhytkestoisuus ei näytä vaikuttavan rekrytointiprosessissa työnantajan osuuksien pituuksiin (mm. hakijoiden arviointeihin ja haastatteluihin kuluviin aikoihin).  Yksityisen sektorin työpaikat ovat yleensä pidempään avoinna, mutta työnantajan osuus näiden paikkojen rekrytointiprosessissa on yleensä lyhyempi.

Työvoimapolitiikkaan seuraa suositus taantumasta eniten kärsivien alojen työnhakijoiden tehokkaammasta ohjaamisesta ammatinvalinnanohjaukseen, koulutukseen, ammatinvaihtoon ja työnhakualueiden laajentamiseen sekä soveltuvien hakijoiden yksilöllisemmästä esittelystä rekrytoiville työnantajille erityisesti rekrytointivolyymiaan kasvattavilla tai korkealla pitävillä aloilla.

Taantumatilanne edellyttääkin työnantajayhteistyöhön uudenlaisten mallien kehittelyä, jotta prosessit pysyvät tehokkaina ja TE -toimistojen hakijoiden työnsaantimahdollisuuksia voidaan parantaa.

Aineistona on käytetty julkisen työnvälityksen avointen työpaikkojen rekisteriaineistosta muodostettua laajaa mikroaineistoa sekä TE-toimistojen tasoista makroaineistoa.

”Työvoiman kysyntä taantumassa – julkisen työnvälityksen näkökulma” (TEM-analyyseja 26/2010) on saatavissa vain verkkojulkaisuna osoitteesta www.tem.fi -> julkaisut -> TEM-analyyseja.