Kuukausittaiset arkistot: maaliskuu 2010

Helmikuun työttömyysaste 9,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2010 helmikuussa työttömiä oli 42 000 enemmän kuin edellisvuoden helmikuussa. Työttömyysaste kasvoi vuodentakaisesta 1,6 prosenttiyksikköä 9,2 prosenttiin. Työllisten määrä väheni 42 000:lla.

Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta Kainuuta ja Pohjois-Karjalaa lukuun ottamatta kaikkien muiden ELY-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Varsinais-Suomessa (31 %), Ahvenanmaalla (27 %), Uudellamaalla (26 %) ja Pirkanmaalla (20 %). Helmikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 34 000, mikä oli 3 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Lähde: Tilastokeskus 23.3.2010, lue koko tiedote

Vastavalmistuneet työllistyivät lähes yhtä hyvin vuonna 2008 kuin vuotta aiemmin

Vastavalmistuneet työllistyivät lähes yhtä hyvin vuonna 2008 kuin vuotta aiemmin. Korkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyivät parhaiten. Heistä vajaat 90 prosenttia oli työssä vuoden 2008 lopussa. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden maisterien ja diplomi-insinöörien työhön sijoittuneiden osuudet kasvoivat hieman. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista työhön sijoittui 74 prosenttia, osuus oli puoli prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisvuonna.

Sijoittumisessa oli eroja koulutusaloittain. Työllisyys vaihteli suojelualan 98 prosentista kulttuurialan 70 prosenttiin. Koulutusaloittain parhaiten sijoittuivat suojelualalta, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta sekä humanistiselta ja kasvatusalalta valmistuneet. Kaikilla koulutuksen aloilla korkeakoulututkinnon suorittaneet sijoittuivat töihin toisen asteen koulutuksesta valmistuneita paremmin. Luonnontieteiden alan toisen asteen koulutuksesta valmistuneita oli eniten työttömänä, 16 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus 23.3.2010, lue koko tiedote

Joillakin aloilla työntekijöistä on taas pulaa, kertoo EK:n kysely.

Kyselystä käy ilmi, että lähes jokaisella kiinteistöpalvelualan yrityksellä on jo ollut vaikeuksia ammattitaitoisen työvoiman palkkaamisessa. Myös rakentamisen työnjohtotehtäviin, vähittäiskaupan myyntitehtäviin sekä eräisiin hotelli- ja ravintola-alan tehtäviin on vaikeuksia löytää osaajia.

EK:n jäsenyritykset arvioivat kuitenkin, että niiden henkilöstömäärä vähentyy vielä tänä vuonna hienoisesti. Henkilöstömäärä vähenee arviolta 0,7 prosenttia vuoden 2009 lokakuusta vuoden 2010 lokakuuhun. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana työllisyys väheni EK:n jäsenyrityksissä runsaat viisi prosenttia, kun taloustilanne heikkeni nopeasti ja voimakkaasti.

Lähde: Kauppalehti 23.3.2010, lue koko artikkeli

Suomalaisten työssäjatkamishalu on lisääntynyt

Työterveyslaitoksen Työ ja terveys Suomessa 2009 -katsauksen mukaan yhä useampi työntekijä on valmis jatkamaan työelämässä 63 ikävuoden jälkeen. Edellytyksiä työssä jatkamiselle luovat hyvä terveys, taloudelliset tekijät, mielekäs työ, mahdollisuudet työn keventämiseen ja työaikojen joustot.

Työ ja terveys Suomessa 2009 -katsauksesta käy ilmi, että työssä olevista 45 vuotta täyttäneistä vain runsas kolmannes (36 %) oli sitä mieltä, etteivät he missään tapauksessa tule jatkamaan työssä 63 ikävuoden jälkeen. Heidän osuutensa oli pienentynyt vuoden 2006 tulokseen verrattuna. Vuonna 2009 kielteisimmin työssä jatkamiseen suhtautuivat työntekijäammateissa toimivat (47 %). Ylemmistä toimihenkilöistä ainoastaan runsas neljännes (28 %) ei aio jatkaa työssä, alemmilla toimihenkilöillä heidän osuutensa oli 36 prosenttia.

Lähde: Työterveyslaitos 23.3.2010. Lue koko tiedote

Tuottavuuden pyöreä pöytä: Yritykset ja julkiset organisaatiot uskovat selviytyvänsä vaikka lama pitkittyisi

Suurin osa yrityksistä uskoo selviytyvänsä lamasta, vaikka se pitkittyisi. Myös julkisen sektorin organisaatiot uskovat selviytyvänsä. Tosin puolet taantumasta eniten kärsineistä yrityksistä ja organisaatioista uskoo loppuvuoden 2010 olevan taloudellisesti heikko. Vain 4 % kaikista organisaatioista ei uskonut selviytyvänsä talouskriisin pitkittyessä.

Tulokset ilmenevät työmarkkinakeskusjärjestöjen Tuottavuuden pyöreän pöydän selvityksestä, joka julkaistiin tuottavuusyhteistyöseminaarissa 16.3. Taantuman vaikutuksia selvittäneeseen kyselyyn vastanneet yritykset ja julkiset organisaatiot työllistivät yhteensä 677 000 henkilöä. Vastausprosentti tiedusteluun oli henkilömäärällä mitaten 52. Tiedot kysyttiin yritysten tai organisaatioiden johdolta helmi-maaliskuun vaihteessa 2010.

Talouskriisi kohtelee eri alojen yrityksiä ja julkisia organisaatioita eri tavoin ja erilaisella aikataululla. Myös selviytymiskeinojen kirjo on suuri ja koostuu sekä säästöistä että panostuksista. Kolme neljäsosaa yrityksistä on pyrkinyt toimimaan talouskriisin aikana yhteisymmärryksessä henkilöstönsä kanssa ja ottamaan heidät mukaan suunnittelemaan mahdollisia muutoksia. Samaa ilmoittavat julkisen sektorin vastaajat.

Lähde: SAK 16.3.2010, lue koko tiedote

Sinustako ”parkkipirkko”? – Töitä tarjolla

Yli vuosi sitten toimintansa keskeyttänyt ParkCom jatkaa valvontamaksujen perimistä niin pian, kuin olosuhteet sallivat. Yksityinen pysäköintivalvontayritys palkkaa ja kouluttaa ”yksityisiä parkkipirkkoja” uudelleen. Toiminta alkaa muutamien viikkojen kuluttua, heti kun uusi henkilöstö on perehdytetty toimenkuvaansa.

ParkCom palkkaa kenttähenkilöstöä sen mukaan, kuinka paljon palveluille on kysyntää, mutta yrityksen toimitusjohtaja Tom Ek kertoo Uudelle Suomelle, että ennen toiminnan lakkauttamista työntekijöitä oli hieman yli kymmenen.

– Vähimmäisvaatimukset työhön ovat Ekin mukaan jonkinlainen peruskoulutus, ajokortti ja liikennemerkkien lukutaito, Ek tarkentaa.

ParkCom on aiemmin toiminut ainoastaan pääkaupunkiseudulla ja Turussa, mutta Ek kertoo toiminnan käynnistyvän uudelleen kysynnän ehdoilla ja yritys alkaakin ottaa yhteyttä vanhoihin toimeksiantajiinsa. Kysynnän määräävät lähinnä yksityiset kiinteistönomistajat.

Lähde: Uusi Suomi 16.3.2010, lue koko artikkeli

Teollisuus ylenkatsoo naisten taitoja

Miehet ovat naisia parempia johtajia. Tai näin suomalaisten teollisuusyritysten johtajat ilmeisesti ajattelevat, sillä he ylentävät mieluummin miehiä kuin naisia.

Tuoreen tutkimuksen mukaan miehet ylenevät teollisuudessa liki 50 prosenttia todennäköisemmin kuin naiset. Tulosta eivät selitä parempi koulutus, työkokemus tai yrityksen koko, sillä näiden tekijöiden vaikutuksen Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on perannut tuloksista pois.

Sitä, mikä erot selittäisi, Etla ei saanut selville. Epäiltyjen listalla on esimerkiksi perheiden sisäinen työnjako. Naisten työpäivä kotona on miehiä pidempi ja työläämpi.

Tutkimus todistaa tuttuja perusfaktoja: Naisten tie huipulle on yhä selvästi kivisempi kuin miesten ja tilipussi edelleen noin viidenneksen miehiä pienempi. Kumpikaan eroista ei ole olennaisesti kaventunut, vaikka pientä kehitystä on 1980-luvulta tähän päivään tapahtunutkin.

Etla:n tutkijoiden Antti Kauhasen ja Sami Naparin tutkimus on osa kolmen eri tutkimuslaitoksen yhteishanketta Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja sukupuolten palkkaerot (SATU).

Lähde: Talouselämä 15.3.2010, lue koko artikkeli

Työurien pidentäminen on mahdollista

Suomalaisten työuria on mahdollista pidentää ottamalla työkykyiset vajaakuntoiset ja vammaiset mukaan työelämään sekä helpottamalla työhön paluuta sairausloman jälkeen. Tästä olisi seurauksena pelkästään hyviä asioita: kenenkään etuuksia ei tarvitse leikata, syrjäytymisen uhka vähenee ja monen niukkaan toimeentuloon tulee parannusta. Viime aikoina työurien pidentämistä pohtineet työryhmät ovat kokonaan unohtaneet työhön palaavat.

VATES-säätiö ja Mielenterveyden keskusliitto julkistivat 10.3.2010 raportin Ratkaisuehdotuksia työurien pidentämiseen – Työkyvyttömyysetuutta saavat työvoimapotentiaalina (tiedotteen iitteenä). Toteuttamalla siinä esitetyt toimenpiteet saataisiin arviolta 30 000 työkyvyttömyyseläke-etuutta saavan henkilön työvoimareservi käyttöön. Keskimääräiset työurat pidentyisivät yhdellä vuodella, mikä on neljännes hallituksen asettamasta tavoitteesta.

Raportin esitykset myös vastaavat OECD:n viime vuonna heittämään haasteeseen kehittää eläkejärjestelmiä niin, että ne paremmin tukisivat osa-aikaista työssäkäyntiä.

Työurien pidentämisen kannalta joustavien ratkaisujen toteuttamisella on jo kiire. Vuonna 2008 työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 25 600 henkilöä, joiden keskimääräinen ikä oli 52 vuotta.

Lähde: Mielenterveyden keskusliitto 10.3.2010, lue koko tiedote

Turkulainen Wallac neuvottelee 80 ihmisen vähentämisestä

Kansainväliseen Perkin Elmer -konserniin kuuluva turkulainen Wallac aloittaa ensi viikon tiistaina koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut, joiden myötä yrityksestä saattaa enimmillään vähentyä 80 työpaikkaa. Kliinisiä laboratoriojärjestelmiä valmistava Wallac työllistää Turussa noin 690 ihmistä.

Yt-neuvottelujen taustalla on se, että Perkin Elmer -konserni harkitsee lääketeollisuuden laitetoimitusten siirtämistä Turusta Britanniaan ja Saksaan. Siirto aloitettiin jo viime vuonna, jolloin toimintoja siirrettiin Yhdysvaltoihin. Henkilöstöstä vähennettiin tuolloin 24 ihmistä. Wallac keskittyy Turussa entistä enemmän geneettiseen seulontaan.

Lähde: Turun Sanomat 10.3.2010, lue koko artikkeli

Työryhmä ehdottaa opiskeluoikeuden peruuttamista mahdolliseksi

Työryhmän esityksen mukaan opiskelijalta voitaisiin peruuttaa opiskeluoikeus opinnoissa, joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas-, asiakas- tai liikenneturvallisuutta koskevia vaatimuksia, jos opiskelija on opinnoissaan toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden tai opiskelijalla ilmenee toimintakykyä olennaisesti heikentävä terveydellinen seikka, joka vakavasti vaarantaa toisten terveyttä tai turvallisuutta. 

Opiskeluoikeus voitaisiin peruuttaa myös alaikäisten parissa työskentelyä edellyttävissä opinnoissa, jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta taikka vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta. Opiskelija olisi velvollinen pyydettäessä toimittamaan otteen rikosrekisteristä. 

Ennen päätöstä opiskeluoikeuden peruuttamisesta opiskelijan kanssa tulisi selvittää mahdollisuutta hakeutua muuhun koulutukseen. Voitaisiin myös sopia, että opiskelija siirretään koulutuksen järjestäjän tai korkeakoulun muuhun koulutukseen.

Työryhmä otti ehdotuksessan myös kantaa mm. opiskelijoiden pähdetestaukseen ja opiskelijaa koskevien tietojen jakamisesta eri viranomaisen kesken. 

Työryhmä asetettiin keväällä 2008 terveydenhuollossa ilmenneiden vaaratilanteiden takia. 

Lähde: Opetusministeriö, lue koko tiedote

« Vanhemmat artikkelit Uudemmat artikkelit »