Kuukausittaiset arkistot: maaliskuu 2008

Maailmantalouden epävarmuus kasvaa – talouskasvu hidastuu

Viimeisimpien suhdanne-ennusteiden mukaan Suomen talouskasvun odotetaan merkittävästi hidastuvan tänä vuonna. Kasvun hidastumiseen vaikuttavat pääasiassa maailmantalouden heikentynyt kasvu ja erityisesti USA:n talouden taantuminen. Maailmantalouden heikentyneiden näkymien taustalla ovat öljyn ja elintarvikkeiden hintojen noususta aiheutunut inflaation kiihtyminen sekä etenkin Yhdysvaltain asuntomarkkinoilta alkaneet rahoitusmarkkinoiden häiriöt. Yhdysvaltojen talouden tilan odotetaan väistämättä johtavan maailmanlaajuisiin negatiivisiin kerrannaisvaikutuksiin, vaikka kehittyvien talouksien kasvu jatkuukin vielä vahvana. Korkoerot ja Yhdysvaltain ongelmat ovat heijastuneet myös valuuttakursseissa vahvistaen euroa merkittävästi dollariin nähden. Maailmantalouden suhdannetilanne pysyttelee heikohkona ainakin kesään asti, mutta laskusuhdanteen pitkittyminenkin on varsin mahdollista.

Talouskasvun arvioidaan hidastuvan Suomessa viime vuoden yli 4:stä prosentista vajaaseen 3:een prosenttiin. Kasvu on silti on selvästi euromaiden keskiarvoa ripeämpää. Viennin kasvua hillitsevät Yhdysvaltain ja euroalueen hidastuva talouskasvu sekä ennätysvahva euro. Suomen suurimmista vientimarkkinoista lähinnä Venäjän talous jatkaa melko ripeää kasvua. Kotimaisista tekijöistä kasvua hidastavat työvoiman saatavuus ja metsäteollisuuden tuotannon leikkaukset. Inflaatio puolestaan nousee tänä vuonna yli 3:een prosenttiin. Hintojen nousu kuitenkin vaimenee ensi vuonna noin prosenttiyksiköllä. Näiden vastapainoksi sekä kulutus että investoinnit kasvavat Suomessa vielä tänä vuonna verraten nopeasti.

Työllisyystilanne paranee tänäkin vuonna
Työllisten määrä kasvaa Suomessa edelleen ja työttömyys vähenee tämän vuoden aikana, mutta kehityksen odotetaan kuitenkin selvästi hidastuvan. Työllisyysaste nousee pitkästä aikaa yli 70 prosenttiin. Pitkään jatkuneesta suotuisasta suhdannetilanteesta ja väestönkasvusta johtuen myös työvoiman määrä jatkaa kasvuaan, eikä työttömyysaste siis muutu aivan samassa suhteessa työllisyysasteen kanssa. Työttömyysasteen arvioidaan kuitenkin putoavan tänä vuonna 6,2 – 6,5 prosentin tasolle. Ansiotaso puolestaan nousee 5 prosenttia tai vähän sen ylikin.

Suomen taloudellisen kehityksen suurimmat riskit liittyvät edelleen USA:n tilanteeseen. Uhkana on subprime-kriisin leviäminen yhä laajemmalle. Tähän liittyen euro voisi vahvistua suhteessa dollariin vielä merkittävästikin, mihin pahimmillaan voisi liittyä öljyn dollarimääräisten hintojen tuntuva nousu. Tällaisessa skenaariossa niin Aasian, Euroopan kuin Suomenkin talous kasvaisi selvästi oletettua hitaammin.

Lähteet:
Palkansaajien tutkimuslaitos, talousennuste vuosille 2008-2009
Valtiovarainministeriö, suhdannekatsaus 1/2008
OP-Pohjola, suhdanne-ennuste 2008-2009
Sampo Pankki, suhdannekatsaus maaliskuu 2008

Työttömyys yhä laskusuunnassa

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli helmikuun lopussa 14 700 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä väheni viime vuoden helmikuusta 2 000 henkilöllä eli 11,8 prosentilla. Koko maassa työttömyys aleni 10,5 prosentilla. Helmikuun aikana työttömien määrä väheni 800 henkilöllä Varsinais-Suomessa. Helmikuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 6,3% ja koko maassa 8,0 %.

Helmikuun aikana oli maakunnan työvoimatoimistoissa työpaikkoja avoinna kaikkiaan 9 500 kappaletta, joista uusia paikkoja oli 5 400, mikä on 6 % vähemmän kuin vuosi sitten. Uusien avointen paikkojen määrä väheni sosiaali- ja terveysalalla sekä rakentamisen ja teollisuuden aloilla. Työvoiman kysyntä kuitenkin kasvoi kaupan alalla, hallinnon ja toimistotyön sekä palvelutöiden ammateissa.

Pitkäaikaistyöttömyyskin vähenee
Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä aleni yhä 14 prosentilla vuoden takaisesta. Yli vuoden työttömänä olleita oli puolestaan 22 prosenttia viime vuotista vähemmän. Työhallinnon toimenpiteillä työllistyi tai oli koulutuksessa helmikuun lopussa 6 600 henkilöä, eli 8,0 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Viime vuoden helmikuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut kaikissa pääammattiryhmissä. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä hotelli- ja ravintola-alalla työttömyys väheni edelleen voimakkaasti. Myös metallialalla työttömiä oli 20 % vähemmän kuin vuosi sitten. 

Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 2/2008

EK:n mukaan työvoimapula kasvaa

Viime viikolla Elinkeinoelämän Keskusliitto EK tiedotti, että yritysten rekrytointiongelmat ovat pahentuneet. EK edustaa noin 40:ää prosenttia maamme työllisistä. Henkilöstö- ja koulutustiedustelun mukaan 44 prosentilla EK:n jäsenyrityksistä oli lokakuussa ollut vaikeuksia ammattitaitoisen henkilöstön palkkaamisessa. Se on enemmän kuin kertaakaan laman jälkeen. Vuotta aiemmin osuus oli 35 prosenttia.

Lähde: Turun Sanomat 16.3.2008, lue koko artikkeli

Varsinais-Suomen yritysten näkymät paremmat kuin koko maassa

Yhdysvaltojen subprime-kriisin vaikutukset eivät ole pelottaneet Varsinais-Suomen pieniä ja keskisuuria yrityksiä: ne uskovat myönteisen talouskehityksen edelleen jatkuvan lähimmän vuoden aikana, kun taas koko maan pk-yritysten odotuksissa on epävarmuutta ja heikentymisen merkkejä. Koko maassa odotukset ovat laskusta huolimatta edelleen keskimääräistä paremmat. Suomen pk-sektorin odotukset kustannusten noususta ovat vahvistuneet. Pk-yritykset uskovat kuitenkin investoivansa ja työllistävänsä vähintään viimevuotiseen tahtiin.

Finnveran ja Suomen Yrittäjien tekemän kyselyn mukaan Varsinais-Suomessa yritysten näkymät ovat paremmat kuin maassa keskimäärin. Maakunnan yritysten suhdannenäkymät ovat kuitenkin heikentyneet siitä, mitä ne olivat keväällä 2007, mutta pysyneet samana kuin mitä ne olivat syksyllä.

Lähde: Turun Sanomat 13.3.2008, lue koko artikkeli

Varsinais-Suomen yritysten näkymät edelleen hyvät

Yhdysvaltojen subprime-kriisin vaikutukset eivät ole pelottaneet Varsinais-Suomen pieniä ja keskisuuria yrityksiä: ne uskovat myönteisen talouskehityksen edelleen jatkuvan lähimmän vuoden aikana, kun taas koko maan pk-yritysten odotuksissa on epävarmuutta ja heikentymisen merkkejä. Koko maassa odotukset ovat laskusta huolimatta edelleen keskimääräistä paremmat. Suomen pk-sektorin odotukset kustannusten noususta ovat vahvistuneet. Pk-yritykset uskovat investoivansa ja työllistävänsä vähintään viimevuotiseen tahtiin.

Finnveran ja Suomen Yrittäjien tekemän kyselyn mukaan Varsinais-Suomessa yritysten näkymät olivat paremmat kuin maassa keskimäärin. Alueen yritysten suhdannenäkymät ovat kuitenkin heikentyneet siitä, mitä ne olivat keväällä 2007, mutta pysyneet samana kuin mitä ne olivat syksyllä.

 

Lähde: Turun Sanomat 12.3.2008, lue koko artikkeli

Tallinkin uusi myyntiyksikkö menee Turun sijasta Mikkeliin

Turku ei saa Tallink-Siljan uutta myyntiyksikköä. Turkua rokotetaan myös Siljan maahenkilöstön työpaikkojen runsaalla vähentämisellä. Työpaikkoja on häviämässä noin 30. Turkuun on keskitetty Siljan talous- ja tietoliikennetoiminnot sekä Tallinkin, Super Fast Ferriesin ja Siljan yhteinen rahtivaraamo. Lopettamisuhan alla ovat erityisesti taloushallinnon työpaikat

Lähde: Turun Sanomat 11.3.2008, lue koko artikkeli

Laivanrakentajien täsmäkoulutus alkaa syksyllä Turussa ja Raumalla

Meriteollisuus etsii nyt uusia kykyjä kotimaasta ja nuorista opiskelijoista motivoivan täsmäkoulutuksen avulla Turussa ja Raumalla. Tavoitteena on samalla nostaa alan arvostusta ja lisätä alan ammattilaisten määrää Suomessa.

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa toimintansa aloittaa ensi syksynä Suomen ensimmäinen meripainotteinen erikoistumislinja. Merilinjalla opiskelija saa valittavakseen meriaiheisia erikoiskursseja. Vaihtoehtojen joukossa ovat muun muassa merihistoria, meren kulku, meribiologia ja sukelluskurssi. 

Lähde: Turun Sanomat 11.3.2008, lue koko artikkeli

Finpro etsii maakunnista tulevia menestyjiä

Suomalaisen viennin edistäjänä tunnettu Finpro on jalkautunut kaukomaiden lisäksi kotimaan maakuntiin. Esimerkiksi Turussa Finpro on toiminut jo vuoden verran. Maakunnista Finpro pyrkii löytämään potentiaalisia vientiyrityksiä, joista voi myöhemmin kasvaa merkittäviä toimijoita. Pk-yritykselle Finpro voi toimia sparraajana ja ovien aukojana. Finpro voi esimerkiksi yhdessä yrityksen kanssa selvittää, voiko esimerkiksi yhtiön bisnesmalli toimia muualla kuin Suomessa.

Varsinais-Suomessa yritysten vientiaste on jo valtakunnallisesti korkea eli 53 prosenttia. Ainoastaan Uusimaa ja Pirkanmaa ovat Varsinais-Suomea edellä. Tästä huolimatta viennissä olisi vielä runsaasti kasvuvaraa.

Lähde: Turun Sanomat 6.3.2008, lue koko artikkeli

Tuhansia työpaikkoja jäänyt täyttämättä

Viime syksynä yrityksissä oli liki 6 500 avointa työpaikkaa, joihin ei ollut yhtään hakijaa. Lisäksi miltei puolella Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäsenyrityksistä oli vaikeuksia uusien työntekijöiden palkkaamisessa. Eniten työvoimapulasta kärsitään teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen ammatillista osaamista vaativissa tehtävissä, ilmenee EK:n tuoreesta henkilöstö- ja koulutustiedustelusta.

Lähde: Turun Sanomat 6.3.2008, lue koko artikkeli

Tapiola Pankki kasvoi vauhdilla Turussa

Vakuutus- ja pankkirypäs Tapiolan kasvu oli viime vuonna Turun seudulla maan nopeinta. Lounais-Suomessa Tapiola Pankin ottolainaus yli tuplaantui ja oli vuoden lopussa 96 miljoonaa euroa. Turussa kasvuvauhti oli vielä tätäkin nopeampaa. Kovaa kasvuvauhtia selittää matala lähtötaso, sillä Tapiola on tarjonnut vasta vähän aikaa pankkipalveluja.

Tapiola Pankin paikallisjohtaja Matti Markkula kiittelee hyvästä kehityksestä osaavaa henkilökuntaa. Osaavan työvoiman saanti on kuitenkin nykyään finanssialalla kova haaste. Mattilan mukaan etenkin myyntitöihin on vaikea löytää tekijöitä.

Lähde: Turun Sanomat 6.3.2008, lue koko artikkeli

« Vanhemmat artikkelit